Regulamin

Wynajem aut według jasnych reguł

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW AUTO W 5 MIN

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki umów najmu samochodów zawieranych przez AUTO W 5 MINUT, w ramach wypożyczalni samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.
 2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy najmu pojazdu
 4. Strony:
  a. Klient (Najemca): konsument oraz przedsiębiorca
  b. Wynajmujący: AUTO W 5 MINUT
 5. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz posiada ważne na prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
 6. Samochód może być kierowany przez spełniającą wymogi określone w odpowiednio pkt. 5 Regulaminu osobę wymienioną w umowie najmu lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu.
 7. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.
 8. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub / i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.
 9. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty wystawienia  umowy najmu lub od daty podjęcia pojazdu, wskazanej w umowie najmu pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.
 10. W wypadku, jeśli Wynajmujący po podpisaniu umowy najmu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu.
 11. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący i Najemca ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.
 12. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulować w siedzibie firmy AUTO W 5 MINUT lub przelewem na konto.

 

Obowiązki Najemcy

Zasady użytkowania pojazdu

Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale.

 1. W czasie użytkowania Najemca lub osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
  a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne  prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),
  b. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków),
  c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
  d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu i nie używania paliw z BIO komponentami.
  e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości. – w tym w szczególności wynikające z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu
  Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy.
 2. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 14 Regulaminu Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o naruszeniu pkt. 14 , a w razie zajścia konieczności napraw bądź holowania samochodu poza granicami Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty.
 3. W szczególności zabrania się:
  a. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem bez zgody Wynajmującego
  b. przekraczania dopuszczalnej ładowności,
  c. palenia tytoniu w samochodzie,
  d. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.
  e. przewożenia wewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt bez zgody Wynajmującego.
  W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca może nałożyć na Najemcę karę umowną. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.
 4. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

 

Opłaty

 1. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 59 minut ponad wynikający z umowy czasu nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
 2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
 3. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.
 4. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, co najmniej za jeden okres płatności, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

 

Zwrot lub wymiana pojazdu

 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie. W przypadku zwrotu pojazdu poza siedzibą firmy, w której nastąpiło wydanie pojazdu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z cennikiem, chyba że ustalono inaczej.
 2. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą telefoniczną lub e-mail, może być też dokonane w każdym oddziale Wynajmującego. Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w siedzibie firmy.
 3. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest  jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji. Przekroczenie czasu zwrotu o 1,5h spowoduje odcięcie zapłonu.
 4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej listem poleconym albo faksem lub e-mailem.
 5. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.
 6. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
 7. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w dniu zwrotu samochodu.
 8. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
  a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,
  b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),
  c. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela,
  d. szkód rzeczywistych w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,
  e. likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki
  f. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.
 9. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
 10. W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w UMOWIE NAJMU POJAZDU Najemca zostanie obciążony za poniesione koszty w trakcie wyrabiania nowych dokumentów lub tablic rejestracyjnych lub kluczyków.

 

Serwis, przeglądy i naprawy

 1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego (technicznego).
 2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego tj. firmę AUTO W 5 MINUT oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii (tylko autoryzowany serwis).
 3. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

 

Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania

 1. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, poprzez skontaktowanie się z biurem firmy pod numer widniejący na UMOWIE NAJMU POJAZDU oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do natychmiastowego wezwania Policji.
 2. W Wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt 34, Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący.

 

Obowiązki Wynajmującego

 1. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.
 2. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni Najemcy samochód zastępczy o ile będzie dysponował pojazdem, który może być przekazany Najemcy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny.
  Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu.Udostępnienie samochodu zastępczego, nie nastąpi w razie:
  a. Wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu , tablic(y) rejestracyjnej
  b. unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.

 

Ubezpieczenie pojazdów

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ,,opłacie w związku ze zdarzeniem” należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 2. Samochód posiada aktualne ubezpieczenie (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem):
  a. umyślnego uszkodzenia pojazdu,
  b. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,
  c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),
  d. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
  e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,
  f. szkody całkowitej, rozliczanej oraz kradzieży samochodu z wyłączeniem pkt 39 ppkt h. oraz ppkt i. Regulaminu (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem zgodnie z załączonym cennikiem),
  g. wszystkich szkód częściowych (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem),
  h. kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu – całkowity koszt ponosi Najemca,
  i. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca,
  j. włamania, w wyniku, którego skradziono radio – całkowity koszt ponosi Najemca,
  k. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.
  W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów – pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
 3. Samochody mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu..
 4. Samochody posiadają zabezpieczenia antykradzieżowe.

 

Zawarcie umowy

 1. Jeżeli pomiędzy dniem zawarcia umowy (zgodnie z pkt 43 i 44) a wskazanym przez Najemcę dniem odbioru pojazdu jest więcej niż 10 dni Najemca może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia za zwrotem odpowiednio: całości Opłaty Rezerwacyjnej lub pełnej kwoty czynszu najmu wniesionej przy składaniu zamówienia. W pozostałych przypadkach Najemca może odstąpić od umowy najmu za zwrotem odpowiednio: całości Opłaty Rezerwacyjnej lub pełnej kwoty czynszu najmu wniesionej przy składaniu zamówienia pod warunkiem złożenia oświadczenia faksem lub w firmie Wynajmującego, co najmniej na 2 godziny przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego samochodu.
 2. Po upływie 2 godzin przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego pojazdu Najemca może odstąpić od umowy najmu tylko za zapłatą przez Najemcę kwoty równej Opłacie Rezerwacyjnej, tytułem odstępnego. Wynajmujący będzie wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy w terminie do 7 dni roboczych wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.
 3. Odbioru samochodu może dokonać Najemca osobiście lub osoba przez niego wskazana z ważnym upoważnieniem wydanego przez Najemcę. W chwili odbioru samochodu Najemca ma obowiązek posiadać:
  a. Ważny dowód osobisty, w sytuacji, gdy klient jest obcokrajowcem – ważny paszport,
  b. Ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,
  c. Gotówkę w celu dokonania stosownych płatności za wynajem,
  d. w przypadku wskazania w formularzu internetowym innych osób uprawnionych do prowadzenia pojazdu – oryginały odpowiednich dokumentów wskazanych w pkt. a) i b) niniejszego punktu Regulaminu,
 4. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i inną osobę wskazaną przez niego w formularzu internetowym w pozycji ,,DANE KIEROWCY” wymogów przewidzianych w pkt. 5 lub/ i pkt. 48 Regulaminu Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu. W takim przypadku Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Wynajmujący będzie zobowiązany do zwrotu Najemcy w terminie 7 dni roboczych wyłącznie wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.
 5. W razie niedokonania przez Klienta odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 12 godzin od upływu wyznaczonej daty odbioru poczytuje się, że umowa najmu uległa rozwiązaniu. Wynajmujący będzie zobowiązany wówczas do zwrotu Najemcy w terminie do 7 dni roboczych wyłącznie wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.

obowiązuje od dnia 01.07.2015r.

Back to top